Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu

 

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

Krok po kroku:


1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty (patrz dział: Wymagane dokumenty).
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
4. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
5. Dokumenty złóż w Urzędzie Gminy w Perzowie na terenie której usytuowane są przedmiotowe drzewa/krzewy lub wyślij pocztą,
6. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonana zostanie wizja lokalna, o czym zostaniesz poinformowany drogą pisemną,
7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).
8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Gminy w Perzowie.
9. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.


Wymagane dokumenty:


Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
-   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, -   nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6)  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8)  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9)  projekt planu:
-   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
-   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
12) pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
13) dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.


Opłaty:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Perzowie lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1354)


Miejsce złożenia i odbioru:


MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-  Urząd Gminy w Perzowie,
-  za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-  osobiście w Urzędzie Gminy w Perzowie,
-  za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki przestrzennej, komunalnej i Oświaty .


Termin odpowiedzi:
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1354)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)


Wymagane załączniki:
1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Załączniki

Informacja UG Perzów (15.9kB) Zapisz dokument  
Informacja_o_wykonaniu_nasadzen (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz wniosku (23.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wioleta Najdek
Data utworzenia:2016-10-20 11:26:58
Wprowadził do systemu:Wioleta Najdek
Data wprowadzenia:2016-10-20 11:27:16
Opublikował:Wioleta Najdek
Data publikacji:2016-10-20 11:35:20
Ostatnia zmiana:2016-10-24 15:48:54
Ilość wyświetleń:466

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij