Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zawiadamiam o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

 

ZGłOSZENIE PRACODAWCY - informacja o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie pracodawcy.

II. MIEJSCE SKłADANIA ZGłOSZENIA:

Urząd Gminy Perzów, Perzów 78, 63-642 Perzów: ROŚGPK - I piętro pokój nr 8, tel. (62) 78-61-850, e-mail:dominika.drapiewska@perzow.pl

III. OPłATY:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

ROŚGPK

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAłCENIA PRACOWNIKA MłODOCIANEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

II. INFORMACJA O ZAłĄCZNIKACH:

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego należy dołączyć: 

·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę (lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) kwalifikacji wymaganych do prowadzenia  przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

·         Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

·         Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

·         Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

·     Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ,

·       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

·        Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w roku ubiegania się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ,

·    Oświadczenie o poniesionych kosztach,

·    Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

·         Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 

III. MIEJSCE SKłADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAłYMI DOKUMENTAMI:

Urząd Gminy Perzów, Perzów 78, 63-642 Perzów: ROŚGPK - I piętro pokój nr 8, tel. (62) 78-61-850, e-mail:dominika.drapiewska@perzow.pl

IV. OPłATY:

Nie dotyczy.

V. TERMIN ZAłATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Perzów - ROŚGPK.

VII. TRYB ODWOłAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Perzów. Odwołanie składa się w pokoju nr 2 (sekretariat) Urzędu Gminy Perzów, Perzów 78 lub w pokoju nr 8. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. UWAGI:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

WAŻNE!

Kopie dokumentów przedłożone przez Pracodawcę do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

cytuję: Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym”.

Ponadto art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) stanowi, iż upoważniony pracownik Urzędu Gminy Perzów może potwierdzać kopie dokumentów za zgodność z oryginałem,  

cytuję: "Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu."

Za zgodność z oryginałem może także potwierdzić ten podmiot, który wytworzył oryginał np. umowa z młodocianym pracownikiem może być potwierdzona przez pracodawcę, świadectwo czeladnicze – jeżeli uczeń zdawał w Izbie Rzemieślniczej – przez Izbę Rzemieślniczą.

Wnioski wraz załącznikami, które będę potwierdzane za zgodność z oryginałem np. przez CECH, lub inne osoby będą zwracane w całości Pracodawcom do uzupełnienia.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2019 r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_K4)-1 (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o kosztach (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wioleta Najdek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioleta Najdek
Data wprowadzenia:2019-09-09 09:53:13
Opublikował:Wioleta Najdek
Data publikacji:2019-09-09 09:55:48
Ostatnia zmiana:2019-09-09 11:49:07
Ilość wyświetleń:236
Urząd Gminy Perzów
Perzów 78, 63-642 Perzów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij