Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Charakterystyka Gminy Perzów (1)
    Informacje podstawowe (0)

Organy
    Rada Gminy (0)
        Skład rady (3)
        Oświadczenia o stanie majątkowym radnych ważne! (3)
            Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018 za rok 2016 (0)
        Komisje (0)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Planowania, Budżetu, Finasów, Rolnictwa i Budownictwa (1)
            Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. (1)
        Protokoły z Sesji Rady Gminy (0)
            2009 (15)
            2008 (9)
            2007 (10)
            2006 (3)
            2010 (14)
            2011 (11)
            2012 (13)
            2013 (9)
            2014 (9)
            2015 (11)
            2016 (11)
            2017 (10)
            2018 (10)
            2019 (5)
        Protokoły z Komisji Rady Gminy (0)
            2009 (0)
            2008 (0)
            2007 (0)
            2010 (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (0)
        Ogłoszenia o terminie Sesji (53)
        Petycje (3)
        Transmisja Obrad Rady Gminy (13)
        Interpelacje (2)
        Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Perzów (1)
    Wójt (1)
        Oświadczenia majątkowe (9)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Lata poprzednie (342)
            Rok 2014 (50)
            Rok 2015 (83)
            Rok 2016 (73)
            Rok 2017 (76)
            Rok 2018 (82)
            Rok 2019 (78)
        Petycje (3)
        Raport o stanie gminy (1)

Gmina
    Dane statystyczne (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (7)
            Aktualności (9)
            Ochrona danych osobowych (1)
        Zespół Szkół w Perzowie (2)
        Zespół Szkół w Trębaczowie (2)
        Szkoła Podstawowa w Domasłowie (0)
        Szkoła Podstawowa w Miechowie (0)
        Publiczne Gimnazjum w Perzowie (2)
        Instytucje kultury (0)
            Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie (5)
            Biblioteka Publiczna w Perzowie (5)
    Jednostki pomocnicze (3)
        Ogłoszenia zebrań wiejskich (13)
        Konsultacje społeczne dotyczące nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Perzów (4)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (2)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (3)
        Referaty (0)
            Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich (1)
            Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Oświaty (4)
    Telefony i adresy kontaktowe (1)
    Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych (0)
        Rok 2012 (0)
        Rok 2013 (0)
        Rok 2014 (0)
        Rok 2015 (0)
        Rok 2016 (0)
        Rok 2017 (6)
        Rok 2018 (3)
        Rok 2019 (4)
    Załatwianie spraw (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
            Dodatki mieszkaniowe (3)
            Pomoc społeczna (4)
            Świadczenia rodzinne (13)
                Świadczenia opiekuńcze (4)
                Fundusz alimentacyjny (1)
        Referat finansowy (0)
            Opłaty skarbowe (1)
            Podatek - nadpłata (1)
            Podatek od nieruchomości (5)
            Podatek od posiadania psów (1)
            Podatek od środków transportu (2)
            Podatek rolny i leśny (6)
            Podatki - postępowanie (18)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
            Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
            Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Referat spraw ogólnych i obywatelskich (2)
            Dostęp do informacji publicznej (1)
            Skargi i wnioski (1)
            Urząd Stanu Cywilnego (8)
                Odpisy aktów stanu cywilnego (1)
                Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia zwiazku małżeńskiego za granicą (1)
            Dowody osobiste (4)
            Ewidencja ludnosci (11)
            Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (1)
            Wpis do rejestru wyborców (1)
            Kwalifikacja wojskowa (2)
            Wyborcy (1)
        Referat d/s ochrony środowiska, gosp. przestrzennej i komunalnej, rolnictwa i oświaty (0)
            Alkohol - zezwolenia (3)
            Budowa - procedury (3)
            Dofinansowania (4)
            Drzewa - zezwolenia na wycinkę (0)
            Działalność gospodarcza (7)
            Gospodarka wodno-ściekowa (0)
            Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (1)
            Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
                Grunty - rolne (1)
            Lokal - sprzedaż (1)
            Lokal - zamiana (0)
            Lokale mieszkalne (0)
            Nieruchomości - opłata adicencka (0)
            Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
                Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
            Nieruchomości - zamiana (0)
            Ochrona środowiska (0)
            Pas drogowy (1)
            Psy ras agresywnych (1)
            Rolnictwo (2)
            Użytkowanie wieczyste - opłaty (5)
            Użytkowanie wieczyste (0)
            Własność - przekształcenia (5)
            Wnioski i druki ważne! (7)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (0)
            Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Urząd Gminy w Perzowie (2)
        Klauzula informacyjna nowe ważne! (2)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (10)
    Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze (6)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów (1)
    Kontrole (0)
    Nabory i konkursy na stanowiska pracy w jednostkach (0)
        Nabory kandydatów na stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie (8)
        Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Trębaczowie (2)
        Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie (6)
        Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Perzowie (2)
        Konkurs na Dyrektora Biblioteki (1)
        Konkursy - "Animator- Moje Boisko ORLIK 2012" (0)
            2013 (3)
            2015 (1)
            2016 (2)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
        Konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Perzowie (2)
        Nabory kandydatów na stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Perzowie (4)
    Klauzule informacyjne (2)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (46)
        Planowanie przestrzenne (7)
        Podatki i opłaty lokalne (85)
        Pozostałe (269)
        Sprawy organizacyjne (62)
        Wybory (2)
        Kadencja VII (2014-2018) (0)
            Rok 2017 (0)
                Sesja XXVI z dn. 10.02.2017r. (5)
                Sesja XXVII z dn. 30.03.2017r. (9)
                Sesja XXVIII z dn. 18.05.2017r. (3)
                Sesja XXIX z dn. 8.06.2017r. (5)
                Sesja XXX z dn. 6.07.2017r. (4)
                Sesja XXXI z dn. 27.07.2017r. (4)
                Sesja XXXII z dn. 22.08.2017r. (2)
                Sesja XXXIII z dn.14.09.2017r. (5)
                Sesja XXXIV z dn.20.11.2017r. (11)
                Sesja XXXV z dn. 18.12.2017r. (5)
            Rok 2016 (0)
                Sesja XV z dn. 08.02.2016r. (8)
                Sesja XVI z dn. 03.03.2016r. (4)
                Sesja XVII z dn. 21.03.2016r. (5)
                Sesja XVIII z dn. 25.04.2016r. (1)
                Sesja XIX z dn. 30.05.2016r. (8)
                Sesja XX z dn. 13.06.2016r. (4)
                Sesja XXI z dn. 29.08.2016r. (4)
                Sesja XXII z dn. 18.10.2016r. (9)
                Sesja XXIII z dn. 17.11.2016r. (6)
                Sesja XXIV z dn. 28.11.2016r. (2)
                Sesja XXV z dn. 15.12.2016r. (9)
            Rok 2015 (0)
                Sesja IV z dn. 23.02.2015r. (5)
                Sesja V z dn. 07.04.2015r. (1)
                Sesja VI z dn. 20.04.2015r. (6)
                Sesja VII z dn. 18.05.2015r. (6)
                Sesja VIII z dn. 08.06.2015r. (7)
                Sesja IX z dn. 23.06.2015r. (2)
                Sesja X z dn. 20.07.2015r. (5)
                Sesja XI z dn. 29.09.2015r. (3)
                Sesja XII z dn. 26.10.2015r. (2)
                Sesja XIII z dn. 23.11.2015r. (7)
                Sesja XIV z dn. 14.12.1015r. (8)
            Rok 2014 (0)
                Sesja I z dn. 01.12.2014r. (2)
                Sesja II z dn. 16.12.2014r. (6)
                Sesja III z dn. 30.12.2014r. (3)
            Rok 2018 (7)
                Sesja XXXVI z dn. 5.02.2018r. (6)
                Sesja XXXVIII z dn. 21.05.2018r. (5)
                Sesja XXXVII z dn.19.03.2018r. (7)
                Sesja XXXIX z dn.18.06.2018r. (9)
                Sesja XL z dn. 17.07.2018r. (2)
                Sesja XLI z dn. 06.09.2018r. (4)
                Sesja XLII z dn. 15.10.2018r. (2)
        Kadencja VIII (2018-2023) (0)
            Rok 2018 (0)
                Sesja I z d. 22 listopada 2018r. (4)
                Sesja II z dnia 29 listopada 2018r. (9)
                Sesja III z dnia 18 grudnia 2018r. (7)
            Rok 2019 (0)
                Sesja IV z dnia 31 stycznia 2019r. (17)
                Sesja V z dnia 28 marca 2019r. (6)
                Sesja VI z dnia 30 kwietnia 2019r. (5)
                Sesja VII z dnia 12 czerwca 2019 r. (8)
                Sesja VIII z dnia 25 lipca 2019 r. (3)
                Sesja IX z dnia 30 września 2019 r. (11)
                Sesja X z dnia 18 listopad 2019 r. (6)
    Regulamin urzędu (6)
    Strategia rozwoju (1)
    Plan kontroli finansowo podatkowej (3)
    Opinie (1)
    Deklaracje, formularze, wnioski (3)
        Deklaracje podatkowe (0)

Budżet
    Budżet (0)
        Budżet 2005 (0)
        Budżet 2006 (0)
        Budżet 2007 (0)
        Budżet 2008 (0)
        Budżet 2009 (8)
        Budżet 2010 (13)
        Budżet 2011 (17)
            Sprawozdania budżetowe za 2011r. (3)
        Budżet 2012 (14)
            Sprawozdania budżetowe za 2012 (7)
        Budżet 2013 (19)
            Sprawozdania budżetowe za 2013 (7)
        Budżet 2014 (17)
            Sprawozdania budżetowe za 2014 (7)
        Budżet 2015 (22)
            Sprawozdania budżetowe za 2015 (4)
        Budżet 2016 (18)
            Sprawozdania budżetowe za 2016 (3)
        Budżet 2017 (7)
            Sprawozdania budżetowe za 2017 (5)
        Budżet 2018 (25)
        Budżet 2019 (18)
        Budżet 2020 (1)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (2)
        2011 (2)
        2012 (6)
        2013 (8)
        2014 (5)
        2015 (5)
        2016 (8)
        2017 (2)
        2018 (6)
        2019 (5)
            Opinie RIO (3)
    Opinie RIO (54)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania budżetowe za 2018 (6)
        Sprawozdania budżetowe za 2019 rok (4)
        Sprawozdania finansowe (4)

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 EURO
    Przetargi otwarte (0)
        Rok 2014 (0)
            Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej w o (1)
            Budowa dróg dojazdowych do pól w gminie Perzów - Remont dróg gruntowych i tłuczniowych (4)
        Rok 2015 (0)
            Sprzedaż majątku ruchomego Gminy (4)
            Odbiór i transport komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów (6)
        Rok 2016 (1)
            Budowa wraz z przebudową przedszkola w tym budowa gminnego żłobka w Perzowie (9)
            Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów (9)
            Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie. (16)
            Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów w okresie 02.01.2017r. do 31.12.2017r. (5)
            Oświetlenie uliczne (2)
        Rok 2017 (0)
            Zamówienia Publiczne (0)
                BUDOWA CHODNIKA W TRĘBACZOWIE (18)
                BUDOWA KANALIZACJI W PERZOWIE (12)
                ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PERZÓW (14)
                INFRASTRUKTURA REKREACYJNA W GMINIE PERZÓW (10)
                MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W GMINIE PERZÓW (18)
                MODERNIZACJA KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE (9)
                MODERNIZACJA POPRZEZ REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE (15)
                OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE (3)
                ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH WZAKRESIE DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PERZÓW w okresie 02.01.2018 do 31.08.2019 (5)
                BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI CHŁONNYMI (14)
        Rok 2018 (0)
            ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POW. 30.000 EURO (0)
                Dostawa wyposażenia do domu dziennego pobytu seniora w Domasłowie - postępowanie II dla części A (4)
        Rok 2019 (0)
            ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POW. 30000,00 EURO (0)
                ŚWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLANIA ULIC I DRÓG W GMINIE PERZÓW (1)
    Przetargi zamknięte (0)
        Rok 2012 (5)
            Modernizacja sieci wodociągowej Miechów - Domasłów (5)
            Przebudowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem (6)
            Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Perzów o dł. 625 mb oraz Zbyczyna o dł. 380 mb (6)
                Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (1)
                Pytania i odpowiedzi oferentów (3)
            Przetarg nr 2 pn."Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Perzów o dł. 625 mb oraz Zbyczyna o (9)
            Dowóz uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (0)
                Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ROŚGPK.271.07.2012 (1)
                Ogłoszenie o przetargu ROŚGPK.271.7.2012 (1)
                SIWZ + załączniki (1)
            Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Perzowie (6)
            Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Miechów oraz Koza Wielka - Gęsia Górka, o długości 2×03 km (9)
            Budowa kolektora sanitarnego Perzów - Domasłów (17)
            Ogłoszenie o przetargu : segment mieszkalny Domasłów (1)
            dostawa opału do budynków znajdujących sie pod zarządem Gminy Perzów (3)
        Rok 2013 (1)
            Plac zabaw nie tylko dla dorosłych - II postępowanie (7)
            Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów, Trębaczów w Gminie Perzów (0)
                Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ROŚGPK.271.8.2013 z dn. 22.07.2013r. (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ROŚGPK.271.8.2013 z dnia 09.07.2013r. (1)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ + załączniki (1)
                dokumentacja projektowa i kosztorysowa (1)
            Plac zabaw nie tylko dla dorosłych (5)
            Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Perzów (4)
            Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Słupi pod Bralinem i Brzezie (1)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ + Załączniki (3)
                Kosztorysy (2)
                Dokumentacja projektowa droga Słupia pod Bralinem (2)
                Dokumentacja projektowa droga Brzezie (2)
            Oświetlenie Uliczne i Drogowe (1)
            Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Perzów (4)
            Plac zabaw nie tylko dla dorosłych - III postępowanie (4)
            Modernizacja sieci wodociągowej Miechów - Domasłów (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu - 29.03.2013r. (1)
                Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + Załączniki - 29.03.2013r. (2)
                Projekt budowlany - 29.03.2013r. (1)
                Kosztorys - 29.03.2013r. (1)
                Odpowiedzi na zapytania (1)
                zawiadomienie o wyborze oferty (1)
            Przebudowa drogi gminnej w wsi Perzów o długości 971,5 mb (0)
                Rozstrzygnięcie postępowania ROŚGPK.271.05.2013 (1)
                Odpowiedzi na zapytania + ogłoszenia o zmianie (1)
                ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ + Załączniki (3)
                Dokumentacja projektowa droga Perzów (2)
                Kosztorysy (1)
                Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (2)
            Dostawa opału do budynków będących pod zarządem Gminy Perzów w sezonie grzewczym 2013/2014 (3)
            Sprzedaż nieruchomości gruntowych (4)
            Remont elewacji budynku szkoły w m.Trębaczów gm.Perzów (4)
            Przebudowa drogi gminnej we wsi Domasłów o dł. 655 mb (6)
            Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Perzów w roku szkolnym 2013/2014 (3)
            Najem lokali użytkowych i mieszkalnych (1)
            Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (6)
        Rok 2014 (0)
            Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół w okresie od 1.09.2014r. - 31.08.2016r. (3)
            Przebudowa drogi gminnej we wsi Trębaczów o dł. 160 mb (6)
            Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów o dł. 145 mb (6)
            Modernizacja obiektów komunalnych i terenów przyległych w m. Zbyczyna, Brzezie, Koza Wielka (7)
            Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G 866598 w gminie Perzów - w m. Turkowy (6)
            Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów (3)
            Przebudowa drogi gminnej we wsi Domasłów o dł. 255 mb (6)
            Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Perzów w 2014r (3)
            Modernizacja obiektów komunalnych i terenów przyległych w m. Brzezie, Koza Wielka i Zbyczyna (9)
            Budowa chodnika w miejscowości Koza Wielka - Etap I (6)
            Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów (3)
            Przebudowa drogi gminnej we wsi Koza Wielka o dł. 180 mb (5)
            Oświetlenie uliczne (1)
            Wynajem lokali użytkowych (3)
        Rok 2015 (0)
            Sprzedaż majątku ruchomego Gminy. (3)
            Sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy (1)
        Rok 2016 (0)
            Wynajem lokali użytkowych (3)
            Sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy (8)
        Rok 2017 (0)
            Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Perzów (11)
            PRZETARGI UNIEWAŻNIONE (0)
                BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE PERZÓW (9)
            Wynajem lokali użytkowych (4)
            Zamówienia Publiczne (0)
        Rok 2018 (0)
            Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy (12)
            ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POW. 30000 EURO (0)
                MODERNIZACJA KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE - II ETAP (9)
                PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH (13)
                "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.BUDOWA KANALIZACJI W M. TRĘBACZÓW I SŁUPIA POD BRALINEM (7)
                PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ SZKOLE W DOMASŁOWIE NA PLACÓWKĘ DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA (9)
                PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ SZKOLE W DOMASŁOWIE NA PLACÓWKE DOMU DZIENNEGO POBYTU SENIORA - POSTĘPOWANIE II (5)
                PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH (6)
                PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TRĘBACZÓW (5)
                TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE (10)
                DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA pn. " Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Domasłowie na placówkę domu dziennego pobytu seniora" (6)
                TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE -postępowanie II (5)
                ŚWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLANIA ULIC I DRÓG W 2019 R. (2)
        Rok 2019 (0)
            MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - DROGA PERZÓW (5)
            TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE (7)
            MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (5)
            PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PERZÓW (13)
            ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PERZÓW (5)
            REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PERZÓW (8)
            PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH W GMINIE PERZÓW (4)
            ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU I ODWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PERZÓW W OKRESIE 01.09.2019-31.08.2021 (5)
            PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH W GMINIE PERZÓW (6)
    Archiwum (9)
        Zamknięte (23)
        Roztrzygnięte (26)
        Anulowane (2)
        Odpowiedzi na zapytania i pozostałe informacje. (8)
    Najem lokali i gruntów stanowiących własność Gminy Perzów (0)
        Rok 2015 (3)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (3)
        Rok 2018 (0)
        Rok 2019 (0)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Perzów (3)

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 EURO
    Rok 2012 (0)
        Zapytanie o cenę usług edukacyjnych (4)
    Rok 2013 (5)
    Rok 2014 (0)
        Zaczarowany ogód - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy remizie OSP Turkowy (3)
        Perzowianie z kalendarza (7)
    Rok 2015 (1)
        zapytanie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (2)
    Rok 2016 (10)
    Rok 2017 (24)
    Rok 2018 (0)
        POSTĘPOWANIA OTWARTE (0)
        POSTĘPOWANIA ZAMKNIĘTE (0)
            Odbiór ustabilizowanych osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Perzowie (2)
            ODNOWA WSI (2)
            Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Perzowie (4)
            Utworzenie ścieżki dydaktycznej w m. Trębaczów (2)
            Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Perzów - Nieprosin (1)
            Wymiana odcinka sieci wodociągowej (2)
            Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Słupia pod Bralinem (2)
            Dostawa sprzętu komputerowego (2)
            DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (2)
    Rok 2019 (0)
        POSTĘPOWANIA OTWARTE (18)
        POSTĘPOWANIA ZAMKNIĘTE (5)

Komunikaty, Ogłoszenia
    Komunikaty (62)
        Oświata (0)
        Podatki (6)
        Gospodarka wodna (3)
    Oświadczenia (1)
    Informacja o zgromadzeniach (1)

Informacje
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Oświata (4)
    Ochrona Środowiska (5)
        Gospodarka wodna (0)
            Pomiar jakości wody (27)
                rok 2017 (1)
            zarządzenia, uchwały (2)
            Jakościowe wyniki badań wody (0)
                Stacja Uzdatniania Wody w Perzowie (15)
                Hydrofornia w Słupi pod Bralinem (12)
                Stacja Uzdatnia Wody w Trębaczowie (15)
        Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięc (5)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
                Karty A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego (37)
                Karty B - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne (22)
                Karty C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów (0)
                Karty D - Polityki, strategie, plany lub programy (0)
                Karty E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne, Raporty o bezpiecz (0)
                Karty F - Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami R (0)
                Karty G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzxystania ze środowiska (0)
                Karty H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (0)
                Karty I - Inne dokumenty (0)
            Podstawa prawna (0)
            Opłaty za udzielenie informacji (0)
        Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego (2)
        Postanowienia i decyzje (23)
        Uzgodnienia (5)
            ogłoszenia różne (1)
        Elektrownia Wiatrowa Callis (3)
        Obwieszczenia (0)
            Obwieszczenia 2007 (0)
            Obwieszczenia 2008 (0)
            Obwieszczenia 2009 (10)
            Obwieszczenia 2010 (5)
            Obwieszczenia 2011 (2)
            Obwieszczenia 2012 (18)
            Obwieszczenia 2013 (16)
            obwieszczenia 2015 (7)
            ELEKTROWNIA WIATROWA 'PERZÓW" (3)
            Obwieszczenia 2016 (15)
            Obwieszczenia 2017 (10)
            Obwieszczenia 2019 (6)
        KANALIZACJA TURKOWY (1)
        Druki i wnioski (2)
        Elektrownia Wiatrowa Perzów (5)
        USUWANIE AZBESTU 2016 (0)
        Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 (3)
        Czystsze Powietrze (0)
        USUWANIE AZBESTU 2017 (0)
        PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (5)
        Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (1)
        USUWANIE AZBESTU 2019 (0)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Warunki zabudowy (1)
            Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (7)
            Obwieszczenia (9)
            Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (1)
            Decyzje (1)
        Inwestycje celu publicznego (86)
        Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Perzów (2)
    Informacje różne ważne! (85)
        Dla rolników (56)
            Szacowanie szkód łowieckich (1)
            Uprawa maku i konopi włóknistych (1)
        Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Perzów (1)
    Konkurs- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (0)
        ELEKTROWNIA WIATROWA "PERZÓW" (8)
        Dostęp do informacji publ./Ponowne wykorzystanie (1)
        Rok 2016 (7)
        Rok 2017 (7)
    Gospodarka odpadami nowe ważne! (4)
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Harmonogram odbioru odpadów (5)
        Firma odbierająca odpady komunalne z terenu gminy Perzów (1)
        Miejsce zagospodarowania odpadów (1)
        PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (1)
        Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1)
        Uchwały związane z gospodarką odpadami (4)
        Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (5)
        Rejestr działalności regulowanej (3)
        Rejestr działalności regulowanej - Archiwum (6)
        Nowe zasady segregacji odpadów (1)
    Inwestycje w Gminie Perzów (0)
    Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (5)
    Ogłoszenia o inwestycjach celu publicznego (17)
    Zarządzanie kryzysowe (0)
        Komunikaty (218)
        Informacje dla ludności (10)
        Zarządzanie kryzysowe (1)
        Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (1)
    Odnawialne żródła energii - dofinansowanie nowe ważne! (4)
    Groby wojenne na terenie Województwa Wielkopolskiego (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (5)
    Petycje (2)
    Gminny Program opieki nad zabytkami (2)

Wybory
    Archiwum (0)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy (0)
            Informacje ważne! (20)
        Wybory Parlamentarne 2011 (0)
            Informacje ważne! (6)
        Wybory do Izb Rolniczych (0)
            Informacje (3)
        Wybory Prezydenta RP (0)
            Informacje (20)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
            Informacje (15)
        Wybory samorządowe 2014 (35)
        Wybory przedterminowe Wójta Gminy 2015 (22)
        Nabór na ławników sądów powszechnych (0)
        Referendum 2015 (2)
        Wybory Parlamentarne 2015 ważne! (24)
    Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu (0)
        Informacje (3)
    Informacje (0)
    Rejestr Wyborców (2)
    Wybory samorządowe 2018 (2)
        Wzory dokumentów (zgłoszenia, oświadczenia itp.) (2)
        Gminna Komisja Wyborcza (5)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (17)
    Wybory do Izb Rolniczych 2019 (4)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (22)

Akty prawne
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

Studium do planu zagospodarowania
    Informacje (3)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (6)
    Sprawozdania (5)
    Wykaz Organizacji Pozarządowych działajacych na terenie Gminy Perzów (1)
    Konsultacje społeczne (12)
    Komisje konkursowe (8)
    OTWARTE KONKURSY OFERT (0)
        2018 (5)
        2019 (5)

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego "PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH PERZÓW"
    Informacje (1)
        Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu (1)
        Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Program rewitalizacji
    Ogłoszenia nowe (12)

Przetargi
    SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIACYCH WASNOŚĆ GMINY (0)
        Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Perzów 2014 (3)
        Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 2015 (3)
        Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 2016 (5)
        Sprzedaż nieruchomości gruntowych 2017 (3)
        Sprzedaż nieruchomości gruntowych 2018 (0)
        Sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019 (2)
    Wynajem lokali użytkowych (0)
        Wynajem lokali użytkowych 2014 (4)
        Wynajem lokali użytkowych 2016 (1)
        Wynajem lokali użytkowych 2017 (0)
        Wynajem lokali użytkowych 2018 (3)

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie
    Zapytania ofertowe (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij